Mặt Bằng


Typical Units

2 phòng ngủ - loại 1

2 phòng ngủ - loại 2


2 phòng ngủ - loại 3

3 phòng ngủ - loại 1


3 phòng ngủ - loại 2

DUPLEX


 (+84) 937 339 833

 (+84) 9092 11066